ANUNT cu privire la denumirea entitatilor sportive si declararea beneficiarilor reali

Autor:
Publicat: 11 Iunie 2020, 18:06
email print


In atentia structurilor sportive afiliate/asociate,

Va informam cu privire la faptul ca, la data de 21.07.2019, ca umare a publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 18 iulie 2019, a intrat in vigoare Legea nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Actul normativ sus-mentionat a adus o serie de modificări importante în legislația privitoare organizarea persoanelor juridice, de drept privat, care functioneaza in conformitate cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, cu privire la asociatii si fundatii,după cum urmeaza:

In conformitate cu dispozitiile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii – Actul constitutiv cuprinde, sub sancţiunea nulităţii absolute:

a) datele de identificare a membrilor asociaţi: numele sau denumirea şi, după caz, domiciliul sau sediul acestora …

….  c) denumirea asociaţiei”.

Prin intrarea in vigoare a dispozitiilor Legii nr. 129/2019,  dispozitiile prevazute la Art.6 alin. (2) lit. a ) si c) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, s-au modificat, in sensul ca:

Actul constitutiv cuprinde, sub santiunea nulitatii absolute:

…. a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social …

…. c)denumirea asociaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «asociaţie».

Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde şi traducerea în limba română.

Potrivit dispozitiilor art. 63 din Legea nr. 129/2019 – in termen de 12 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv până la data de 21 iulie 2020, asociaţiile şi fundaţiile au obligaţia completării documentelor conform cerinţelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000, modificata conform celor aratate mai sus, cu precizarea ca legiuitorul a stabilit faptul ca, asociaţiile şi fundaţiile care nu s-au conformat obligaţiei se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate.

Cu privire la denumirea persoanei juridice

In vederea aplicarii prevederilor legale sus-mentionate, Cluburile Sportive organizate ca asociații, persoane juridice de drept privat, conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, care detin calitatea speciala, de structuri sportive, legal constituite si recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federatie, si ale caror denumiri sunt exprimate într-o limbă străină, au obligatia sa isi modifice in mod corespunzător aceste denumiri, in sensul de a menționa și denumirea în limba română.

Acest lucru presupune, in ordine:

-obtinerea Dovezii disponibilitatii denumirii de la Serviciul Comunicare si Relatii Publice, din cadrul Ministerului Justitiei;

-efectuarea demersurilor necesare si obligatorii, avand drept rezultat modificarea actelor constitutive, prin Hotararea Adunarii Generale si intocmirea unui Act adițional, in acest sens;

-efectuarea demersurilor avand drept rezultat inscrierea modificarilor aduse la actele constitutive in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor (Registrul Special), organizat la Grefa Judecatoriei in a carei raza teritoriala se afla sediul fiecarei structuri sportive;

-efectuarea demersurilor necesare avand drept rezultat inregistrarea la Registrul Sportiv, organizat la Ministerul Tineretului si Sportului, a modificarilor aduse actelor constitutive ale structurii sportive;

-inregistrarea la ANAF, in vederea emiterii Certificatului de Inregistrrare Fiscala, cu noua denumire pentru subiectul de drepturi si obligatii fiscale.

Cu privire la declararea beneficiarului real

În cazul Cluburilor Sportive, organizate ca asociații, persoane juridice de drept privat, conform dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, respectiv a Asociatiilor Judetene, constituite pe ramura de sport, in baza aceluiasi act normativ, sus-mentionat, si care detin calitatea speciala, de structuri sportive, legal constituite si recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federatie, beneficiarii reali sunt fondatorii/persoanele care beneficiază efectiv de activitatea acestor entități.

Declarația se depune:

-pana pe 21 iulie 2021 pentru structurile sportive, legal constituite si recunoscute oficial, afiliate/asociate la Federatie;

-anual, pâna la data de 15 ianuarie;

-ori de câte ori se modifică beneficiarul real sau datele de identificare ale acestuia, în termen de 30 de zile de la modificare;

-la infiintare, de către entitățile constituite dupa data intrării în vigoare a Legii nr. 129/2019.

Declarația trebuie dată în formă autentică, în fața Notarului Public, de reprezentantul legal al structurii sportive sau de o persoana imputernicita de Adunarea Generala a persoanei juridice, si poate fi comunicată către Ministerul Justiției, personal sau prin împuternicit.

Declarația trebuie să cuprindă cel puțin următoarele date privind beneficiarii reali:

a)nume și prenume;

b)data nașterii;

c)Codul Numeric Personal;

d)Seria și numărul Cartii de Identitate;

e)Cetatenia.

Va rugam:

-sa luati in considerare recomandarea de a proceda, in termen util si legal prevazut, la indeplinirea obligatiilor care va revin, conform dispozitiilor legale mentionate mai sus.

Distribuie articolul:
facebook twitter linkedin whatsapp